Skip to main content

Ủy ban MTTQ, Đoàn thể

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

Nông Văn Hải

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã

0975094469

Nông Văn Tài

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã

0399203565

Nông Văn Tuần

Chủ tịch Hội Nông dân xã

0986550071

Nông Thị Thanh Ngọc

Chủ tịch Hội LHPN xã

0335657779

Lăng Thế Vũ

Bí thư Đoàn TN xã

0389769784

About